Friday, June 15, 2012

Perakaunan Islam 8  1. Pengenalan
Aktiviti ekonomi boleh dilakukan secara individu jika mempunyai kekuatan yang sepatutnya. Ia juga boleh dilaksanakan secara perkongsian atau usahasama bagi membentuk keuatan bersama dan menggembeling kekuatan.
  1. Definasi
Percampuran harta yang dimiliki oleh dua orang sehingga tiada perbezaan antara mereka. Dua oran atau lebih membuat perjanjian perkongsian untuk menjalankan sesuatu projek perniagaan dan mereka bersama menyumbang modal dan berkongsi untung-rugi
  1. Jenis-Jenis Syarikat
            Syarikat Amwal (harta)
            Syarikat Ashkhas (Individu)
            Syarikat Mudharabah (Berhad)

  1. Perjanjian Syarikat
  2. Syarat-Syarat Syarikat
5.1 

No comments:

Post a Comment