Thursday, June 14, 2012

Asas Perakaunan Islam


KONSEP PERAKAUNAN ISLAM


  1. Pengenalan
Setiap transaksi memerlukan catatan bagi memastikan kebenaran, kepastian, keterbukaan dapat dilaksanakan. Ia juga manjadikan sesuatu urusan lebih sistematik dan menjadikan semua pihak yang terlibat bersifat amanah dan bekerjasama untuk kejayaan semua urusan mereka.

  1. Definasi Perakaunan Islam
Perakaunan dalam bahasa Arab ialah al-Muhasabah (akaun) atau al-Hisab (kira-kira) iaitu mengira atau menyukat. Individu yang terlibat dengan kerja-kerja muhasabah ialah muhasib (akauntan). Ia adalah kawalan pergerakan keluar-masuk wang atau harta dengan catatan yang teliti dan tersusun.
Menurut American Accounting Association (1966); Perakaunan ialah “…proses mengenalpasti, mengukur, mengkomunikasikan maklumat berbentuk ekonomi untuk membolehkan pertimbangan berpengetahuan dan keputusan dibuat oleh pengguna maklumat itu”.
Muhammad Kamal Attiyah pula menegaskan bahawa perakaunan ialah; “…Satu pengiraan hasil-hasil kerja yang halal menurut kaedah syarak dengan pelaksanaan berdasarkan perbandingan pendapatan dan kos”.
Dari perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa perakaunan Islam adalah satu sains sosial yang berasaskan laporan kewangan dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran, kepastian dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

  1. Prinsip Asas Perakaunan Islam
            Menulis, mencatat dan merekod semua aktiviti kewangan.
            Mengadakan saksi yang boleh dipercayai.
            Keseimbangan kira-kira dan ketepatan ukuran.
            Tugas manusia untuk menguruskannya dan Allah pemilik semua harta.

  1. Sejarah Perkembangan Perakaunan Islam
  1. Tahap Kegemilangan
Pada zaman Rasulullah s.a.w., baginda memerintahkan para sahabat mengira dan mencatat atau merekodkan keluar-masuk wang atau harta negara semasa memungut zakat dan sedekah. Begitu juga baginda melaksanakan kewajipan membayar zakat menggunakan kaedah perakaunan iaitu mata wang yang digunakan adalah mengikut nilaian semasa dan setiap pernyataan mesti mempunyai cop pengesahannya.
Pada zaman Umar al-Khattab, beliau menubuhkan jabatan khusus untuk urusan perakaunan, pengurusan aset Bait al-Mal direkod, setiap aktiviti kewangan direkod dalam buku catatan harian dengan tarikh, hari, bulan dan tahun. Prinsip keseimbangan (catatan beregu) telah dipraktikkan dengan menggunakan istilah al-Hisab. Penggunaan mata wang dinar (emas) dan dirham (perak) diperkenalkan utuk mewujudkan keadilan dan menggelakkan unsur riba.
Pada zaman Umaiyyah dan Abbasiyah, wilayah Islam berada di puncak kemajuan (ketamadunan) apabila Islam menjadi rujukan ilmu pengetahuan, berlaku peluasan kuasa dan wilayah, kaedah percukaian (zakat), perdagangan antarabangsa, pengurusan Bait al-Mal. Kerajaan Abbasiyah menggunakan angka tertentu dalam dalam urusan jual-beli, pembahagia harta rampasan perang (al-Ghanimah), pembahagian pusaka (al-Faraid), mengukur tanah, menyukat, menimbang. Sebagai contohnya 404 ditulis TD, 400 ditulis T dan 4 sebagai D. Kemudiannya mereka mengikut sistem angka yang diambil dari tamadun India iaitu angka kosong (zero) di samping penggunaan sembilan angka yang lain bagi memudahkan penyelesaian masalah pengiraan, menulis pecahan, perpuluhan serta sistem persamaan. Pengawasan rapi dilakukan ke atas harta benda negara. Proses semakan penyata dilakukan oleh pihak lain berdasarkan laporan asal dan dokumen berkaitan untuk mengesahkannya.

  1. Tahap Kemerosotan
Kemerosotan berlaku apabila berlaku perpecahan dunia Islam dan kekalahan kepada bangsa Monggol pada tahun 1258M di tangan Hulagu Khan yang bertindak membakar Bait al-Mal (Pusat Harta) dan Bait al-Hikmah (Pusat Ilmu Pengetahuan) dan kejatuhan Andalus yang menyebabkan khazanah perbendaharaan ilmu Islam dimusnahkan ataupun dipindahkan secara gelap ke dunia Barat. Pemimpin saling berebut kuasa menjatuhkan antara satu sama lain. Ulama berijtihad untuk saling mengikut kehendak pemerintah dan tidak melakukan usaha berijtihad untuk membangunkan ummah. Bahkan mendakwa “pintu ijtihad telah tertutup” sehingga menyebabkan bidang perakaunan terputus dari ilmu-ilmu Islam. Negara Islam berpecah kepada wilayah-wilayah kecil dan muncul pemerintah yang laparkan kuasa, mementingkan kesenangan, harta sehingga mengenepikan ajaran Islam. Dalam masa yang sama imperialisme Barat menerjah Dunia Islam sehingga banyak wilayah Islam tunduk kepada penjajah Barat seperti Inggeris, Belanda, Portugis, Italy dan Peranchis. Bahkan empayar Uthmaniyah Turki juga berjaya disekularkan apabila Mustafa Kamal Atartuk berjaya mengambil alih kuasa dengan menyingkirkan Sultan Abdul Hamid. Sekaligus melemahkan umat Islam dan ilmu-ilmu Islam.

  1. Tahap Kebangkitan Semula
Pada abad 20M, berlaku kesedaran umat Islam untuk kembali menghayati Islam sebagai Cara Hidup (Islam a Way of Life) dalam semua bidang termasuk ilmu perakaunan. Pengkajian perakaunan menjadi perbahasan di samping ilmu ekonomi Islam untuk usaha membebaskan umat Islam dari belenggu riba. Kemerdekaan kebanyakan negara Islam dari penjajahan Barat telah memaksa umat Islam mengisi erti kemerdekaan. Banyak persidangan, konferensi dan seminar mengenai pelbagai ilmu Islam diperincikan untuk agenda bertindak umat Islam.

  1. Objektif dan Kepentingan Perakaunan Islam
            Memelihara harta. Kuantiti dan kualiti harta terpelihara dengan pasti.
            Catatan bertulis sebagai pembuktian sekiranya berlaku perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
            Merealisasikan Maqasid Syariah. Menegakkan syiar Islam. Harta adalah milik Allah.
            Melaksanakan keadilan. Memastikan hak semua yang terlibat dalam aktiviti pengurusan harta terpelihara.
            Dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan catatan, angka dan fakta yang berkaitan.
            Menentukan hasil untuk dikeluarkan zakat. Membantu menyediakan penyata kewangan yang teratur sehingga sempurna kunci kira-kira bagi mengetahui untung-rugi, kos dan modal.

  1. Ciri-ciri dan Perbezaan Perakaunan Islam dan Perakaunan Konvensional
            Sumber perakaunan Islam. Merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. Berasaskan wahyu dan pemikiran manusia yang bersendikan ajaran agama.
            Penekanan kepada aspek nilai dan etika. Semua harta mesti berpunca dari aktiviti yang dibenarkan syarak. Untuk kesejahteraan dunia dan akhirat dan bebas dari sebarang penyelewengan.
            Akauntan dan saksi mesti seorang yang bertanggungjawab, amanah, berakhlak dan boleh dipercayai.
            Membezakan jenis harta yang dibenarkan dan dilarang syarak. Menjauhi riba, penyelewengan harta, aktiviti tidak berakhlak dalam mengurus harta. Ia merupakan aktiviti yang bersifat ibadah.
            Mempastikan maklumat yang tepat dalam laporan kewangan. Mementingkan kebenaran dan kejujuran (akauntabiliti) sesama manusia dan berdasarkan nilaian serta harga semasa.

  1. Penutup
Perakaunan Islam adalah sebahagian dari ajaran Islam dan ia diawasi oleh sistem akidah yang menjadi kawalan dalaman bagi memastikan sistem perakaunan yang adil dan telus yang dapat menjamin keharmonian hidup. Dalam konteks kerajaan, perakaunan memainkan peranan penting bagi mengawasi polisi, program, perbelanjaan dan pendapatan negara. Bahkan menentukan pengurusan harta zak