Friday, June 15, 2012

Perakaunan Islam 2


KONSEP AL-MAL (HARTA)


 1. PENGENALAN
Kehidupan manusia memerlukan harta untuk kemudahan dan menggelakkan kesusahan. Namun harta bukanlah segala-galanya bagi hidup ini. Cinta manusia kepada harta merupakan salah satu fitrah. Islam menetapkan harta sebagai perhiasan hidup. Islam menggalakkan umatnya mencari harta kekayaan. Memiliki harta memudahkan untuk beribadah. Islam memuliakan orang kaya. Kemiskinan boleh membawa kekufuran.

 1. DEFINASI AL-MAL
Perkataan al-Mal dalam bahasa Arab ialah harta iaitu sesuatu yang boleh dimiliki oleh individu atau kumpulan manusia seperti barangan berharga, aset, tanah, rumah, bangunan, tumbuh-tumbuhan, galian, wang dan haiwan. Beberapa sarjana mendefinasikan al-Mal.
Abdul Karim Zaydan menjelaskan al-Mal sebagai; ”Setiap yang boleh didapatkan (dikuasai) dan dimanfaatkan dalam keadaan biasa”.
Mohd Akram mendefinasikannya sebagainya; ”Sesuatu yang boleh disimpan atau dipegang untuk digunakan pada masa yang diperlukan”.
Menurut Muhammad Kamal Attiyah, al-Mal ialah; ”Apa yang dikehendaki oleh jiwa dan dicintainya”.

 1. KEDUDUKAN AL-MAL (HARTA) DALAM ISLAM
 1. Semua harta di dunia ini adalah milik Allah. Manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Sebaliknya kerajaan boleh membuat peraturan mengenai pemilikan dan penggunaan harta.
”Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah”. (al-Baqarah: 284)
 1. Manusia sebagai pemegang amanah. Manusia tidak boleh menganggu hak milik orang lain. Ia bertanggungjawab terhadap apa yang diperolehi dan apa yang dibelanjakan. Manusia perlu meggunakan harta dengan sebaik mungkin mengikut ketentuan syarak. Harta adalah ujian dari Allah untuk manusia. Gunakan harta ke jalan Allah.
 2. Semua harta di dunia ini adalah untuk manusia. Manusia perlu menggunakan harta sebaik mungkin dan elakkan dari melakukan kerosakan.
 3. Harta dianugerahkan kepada manusia tidak sama antara satu sama lain. Harta diperolehi dengan kerja keras, bantu membantu, perancangan. Harta untuk menguji keimanan. Ramai penghuni syurga dari kalangan orang miskin dan ramai penghuni neraka adalah orang kaya.
 4. Harta yang disediakan Allah kepada manusia adalah banyak dan cukup untuk manusia. Ketidakcukupan berlaku kerana ketamakan dan pembaziran.
 5. Cara memperolehi harta yang halal ialah dengan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi seperti bekerja sendiri dan makan gaji. Ia juga boleh diperolehi melalui pensyariatan agama seperti nafkah, pusaka, wasiat, zakat. Turut diperolehi melalui pemindahan seperti jual beli, hutang, pemberian, mas kahwin. Malah melalui bantuan orang lain seperti individu, masyarakat dan juga kerajaan.

 1. CIRI-CIRI AL-MAL (HARTA)
 1. Benda yang boleh dilihat, dipegang, dikuasai dan dimanfaatkan secara langsung. Contohnya tanah, bangunan, rumah, kereta dan lain-lain lagi.
 2. Sesuatu yang belum dimiliki tetapi berkemungkinan untuk dimiliki. Contohnya ikan di sungai, minyak di perut bumi dan sebagainya.
 3. Benda yang wujud. Dapat disimpan dan digunakan ketika diperlukan. Seperti tenaga solar, nuklear.
 4. Benda yang halal dan dibenarkan syarak. Jika sebaliknya seperti harta curi, rasuah, bangkai bukan dianggap harta oleh Islam.

 1. JENIS-JENIS AL-MAL (HARTA)
 1. Harta yang bernilai (mutaqawwam) dan harta yang tidak bernilai (ghair mutaqawwam). Syarak membenarkan pemilikannya apabila ia dimiliki secara sah dan haram bagi harta yang tidak dibenarkan syarak seperti menggunakan atau memiliki barangan curi, arak.
 2. Harta yang ada persamaan (mithly) atau seharga (qimmiy). Harta yang ada persamaan  dari segi kualiti dan kuantiti boleh ditentukan dengan cara; Disukat (al-makilat) seperti beras, gandum dengan sukatan gantang, cupak. Ditimbang (al-mauzunat) seperti buah-buahan, sayuran dengan kilogram, gram. Dikira (al-adadiyyat) seperti buku, pensil, meja. Dan boleh diukur (al-Zar’iyyat) seperti tinggi, panjang, luas menggunakan depa, ela, meter.
 3. Harta alih (manqul) dan harta tak alih (ghair manqul). Dilihat dari segi kekal dan tidak kekal di tempatnya. Harta alih boleh dipindahkan tempat seperti kereta. perabot, wang, barangan, pakaian. Manakala harta tak alih tidak boleh dipindahkan ke tempat lain seperti bangunan, pokok, tanah.
 4. Harta yang kekal bentuk asal (al-Istihlaky) dan tidak kekal bentuk asal (al- Isti’maly) selepas digunakan. Al-Istihlaky ialah harta yang berubah zatnya selepas digunakan seperti makanan, minuman. Manakala harta al-Istikmaly berubah zat asal setelah digunakan berkali-kali seperti pakaian, kereta, perabut.

 1. PENUTUP
Harta penting untuk kehidupan manusia sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Namun ia bukan matlamat hidup manusia. Harta adalah ujian dari Allah. 

No comments:

Post a Comment