Friday, August 24, 2012

Selamat Hari Raya Dari Kami Sekeluarga

SELAMAT HARI RAYA

Konsep Syarikat

Revisited


BAB 8

KONSEP SYARIKAT
(AL-SYIRKAH/MUSYARAKAH)


  1. Pengenalan
Aktiviti ekonomi boleh dilakukan secara individu jika mempunyai kekuatan yang sepatutnya. Ia juga boleh dilaksanakan secara perkongsian atau usahasama bagi membentuk kekuatan bersama dan menggembeling kekuatan. Perniagaan secara perkongsian ini boleh dikembangkan terutama bagi menggembeling usaha dan modal sehingga muncul syarikat yang mampu menggunakan sumber  dalaman dengan efektif bagi menjana keuntungan.
                                                                                       
  1. Definasi
Percampuran harta yang dimiliki oleh dua orang sehingga tiada perbezaan di antara mereka. Dua orang atau lebih membuat perjanjian perkongsian untuk menjalankan sesuatu projek perniagaan dan mereka bersama menyumbang modal dan berkongsi untung-rugi. Syarikat ini meliputi kegiatan ekonomi kecil-kecilan, sederhana dan besar yang dilakukan secara perkongsian bijak.

  1. Jenis-Jenis Syarikat
            3.1 Syarikat al-Mufawadah (Sama banyak dalam semua hal, untung dan rugi)
Setiap rakan kongsi menyumbang sejumlah modal yang sama banyak dan mereka sama-sama berniaga. Sekiranya mendapat keuntungan (aset) ataupun mengalami kerugian (liabiliti), mereka akan membahagikannya sama banyak juga. Setiap mereka bertanggungjawab antara satu sama lain dengan perjanjian bertulis atau dengan lafaz yang diumumkan. Ia membawa maksud sama iaitu sama dari segi modal, untung dan pengurusannya.
Dari sudut istilah ia membawa maksud dua orang atau lebih berpakat dalam sesuatu kerja dengan syarat modal, pengurusan dan agama mereka adalah sama kedudukan dan masing-masing saling bertanggungjawab. Setiap mereka menjadi ejen kepada rakan kongsi yang lain dan berhak menjual atau membeli sesuatu, meminjam atau memberi pinjam sesuatu dengan mengikat rakan kongsi ayng lain. Syarikat ini mempunyai skop yang lebih luas mencakupi semua jenis syarikat dan mudarabah. Keuntungan yang diperolehi adalah dibahagi mengikut persetujuan bersama.

            3.2 Syarikat al-Inan (Sumbangan modal dan penerimaan untung yang berbeza)
Syarikat al-Inan ialah syarikat perkongsian dua orang atau lebih dan kalangan mereka yang mempunyai hak melakukan transaksi (tasarruf) dalam pengumpulan sejumlah harta dengan cara pembahagian yang dimaklumi atau dalam bentuk saham yang ditentukan. Mereka bekerja bersama-sama untuk