Friday, June 15, 2012

Perakaunan Islam 5


PERAKAUNAN
DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM
(BANK ISLAM) 1. PENGENALAN
Sistem kewangan Islam berpunca daripada fiqh muamalah iaitu satu cabang dari Cara hidup Islam (al-Din). Dari sistem itu muncul pula institusi kewangan Islam dan perakaunan Islam sebagai lanjutan dari perkembangan sistem ekonomi Islam. Keutamaan bidang ini adalah untuk menggelakkan transaksi yang melibatkan riba keranan amalan riba telah memberi kesan yang sangat negatif kepada masyarakat  dalam pelbagai aspek kehidupan.

 1. SEJARAH BANK ISLAM
            Tahap pertama
Pada tahun 1940an sarjana ekonomi Islam sudah mula melahirkan idea perbankan tanpa riba dengan mengutarakan kesan keburukan riba kepada kehidupan masyarakat dan negara. Ini dirintis oleh Dr. Muhammad Uzir (1955) melalui An Outline of Interestless Banking serta penulis lain seperti Muhammad Abdul Mannan (1958).

            Tahap kedua
Di sekitar tahun 1960an telah wujud model perbankan tanpa riba di Mitt Ghamr, Mesir dalam lingkungan masyarakat petani yang diasaskan oleh Ahmed al-Naggar dalam usaha untuk memberi pinjaman kepada usahawan untuk memulakan perusahaan berskala kecil. Ia telah mendapat sambutan hangat apabila ramai kalangan pendduduk menjadi penyimpan dan peminjam untuk aktiviti ekonomi sehingga kerajaan Mesir menutupnya kerana sebab ia bukan inisiatif kerajaan.

            Tahap ketiga
Pada tahun 1970an, idea penubuhan Bank Islam telah dijadikan agenda mesyuarat menteri-menteri luar OIC (Pertubuhan Kerjasama Islam). Mesir untuk agenda sosio politikmenubuhkan Nasser Social Bank (1971), Bank Pembangunan Islam (IDB)(1975) untuk galakkan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara Islam. Terdapat juga bank persendirian seperti Dubai Islamic Bank (1975). Malah penubuhan bank berstatus syarikat awam seperti Kuwait Finance House, Faisal Islamic Bank of Mesir dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Perkembangan yang memberangsangkan berlaku di tahun 1980an apabila ditubuhkan Bank Islam di Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, Malaysia, Mauritania, Zanzibar, Iraq dan Turki. Serta institusi seumpamanya di Jordan, UAE, Kuwait dan Pakistan.

 1. DEFINASI PERBANKAN ISLAM
Organisasi yang terlibat secara langsung dengan amalan kewangan dan harta yang berasaskan syariah dalam perlaksanaan aktivitinya. Ia memberi pembiayaan atau menyediakan dana dari pelabur dan penyimpan bagi mengerakkan kegiatan ekonomi.

 1. FALSAFAH BANK ISLAM
            Konsep pemilik
Allah pemilik sebenar segala sumber kekayaan di alam ini termasuk juga manusia. Dia berhak menentukan segala peraturan bagi penggunaan segala sumber di alam ini. Manusia hanya pengguna yang diberi tanggungjawab penggunaan yang baik.

            Konsep khalifah
Manusia adalah khalifah Allah di bumi. Ia bertanggungjawab bagi pihak Allah memegang amanah mengurus segala sumber di alam ini selaras dengan peraturan yang ditentukan oleh Allah untuk pembangunan dan kebahagiaan manusia.

            Integrasi nilai akhlak
Semua kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh dana bank Islam mesti mematuhi nilai-nilai akhlak murni dan mengenepikan akhlak yang negatif supaya mampu membawa kesejahteraan sosio-ekonomi kepada masyarakat. Bank Islam membiayai projek yang membawa kepada ketinggian moral dan bersama-sama menyokong usaha ke arah ketinggian nilai akhlak.

            Positif terhadap pembangunan ekonomi
Segala sumber ekonomi hendaklah dimanfaatkan sebaik mungkin dengan aktiviti pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan asasi (dharuriyah) masyarakat secara efisyen dan membenteras segala penyelewengan dan aktiviti ekonomi yang buruk seperti menyorok harta, salahguna harta, riba dan sebagainya.

            Agihan semula berasaskan sosial
Tanggungjawab pemilik harta adalah untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dengan zakat, sedekah, derna dan sebagainya sebagai suatu tanggungjawab sosial. Bank Islam membuat pengagihan zakat dan keuntungan untuk membantu usaha memperkasakan sistem sosial masyarakat.

            Menolak riba
Riba adalah sutu bentuk pemerasan terhadap golongan miskin dan kurang berkemampuan apabila terlibat dengan transaksi hutang. Riba amat berbeza dengan transaksi jual beli. Ia merampas hak orang lain dengan cara zalim sehingga memberi kesan negatif kepada pemilikan, kuasa beli, tekanan psikologi dan sebagainya.

            Perkongsian untung
Kerjasama perniagaan antara pelabur dan pengusaha atau bank dan pengusaha dapat membawa kepada penerokaan peluang-peluang perniagaan yang lebih luas dengan pulangan untung yang diagih secara saksama sebagaimana nisbah pembahagian yang dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Ia merupakan kerjasama modal dan kemahiran yang bersifat integratif dan berdaya saing untuk pembangunan ekonomi.

 1. CIRI-CIRI BANK ISLAM
            Orientasi akidah
Operasi Bank Islam terikat dengan sistem akidah Islam iaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah. Ini bererti operasi bank Islam mesti mengikut panduan Allah dan tidak menyekutukannya dengan mengambil panduan operasi bank yang bercanggahan dengan kehendak Allah.

            Orientasi sosial
Bank Islam beroperasi untuk membangunkan masyarakat menerusi pembiayaan dana projek ekonomi yang berdaya maju dalam masyarakat, membangunkan modal insan melalui pembiayaan pendidikan dan kemahiran serta turut sama menyumbang hasil keuntungannya untuk menyelesaikan pelbagai segmen lemah dalam masyarakat.

            Tazkiyah
Bank Islam berusaha untuk menyucikan masyarakat dari unsur-unsur dosa seperti amalan riba, aktiviti ekonomi yang sah menurut syarak dan amalan ekonomi yang berakhlak supaya mampu memberi sumbangan kepada pembangunan yang mampan.

            Ukhuwwah dan ta’awun
Bank Islam memberi penekanan kepada sifat setiakawan dan kerjasama strategik antara bank-usahawan atau antara pemodal-usahawan melalui prinsip al-mudharabah dan al-musyarakah. Pelbagai pihak boleh saling bantu membantu memperkuat semua aspek yang lemah dan mampu menjana keuntungan melalui gabungan kerja dan modal.

            Adil
Bank Islam bersifat adil dengan tidak mengenakan riba yang bersifat zalim bahkan berusaha mencari peluang perniagaan dan pelaburan baru. Keuntungan hasil perniagaan akan dibahagi secara adil menurut nisbah pembahagian yang dipersetujui dan bukan sebagaimana bank konvensional yang hanya memberikan kadar interst yang tidak begitu memberangsangkan dan di masa yang sama mengenakan kadar interest yang tinggi.

            Pelbagai
Bank Islam mempunyai fungsi yang pelbagai seperti bank sosial, bank antarabangsa, bank pelaburan, bank kerajaan dan bank pelbagai.

 1. OPERASI BANK ISLAM
            Sumber dana
a    Ekuiti pemilik saham
Diperolehi dari pemilik saham asal iaitu majlis-majlis agama Islam negeri, Tabung Haji dan juga hasil penyenaraian di Bursa Saham Kuala Lumpur.

b.   Akaun semasa
Untuk individu dan juga syarikat disediakan atas prinsip al-Wadi’ah yad Dhamanah iaitu bank boleh menggunakan wang penyimpan dengan izin. Keuntungan dan manfaatnya menjadi milik bank atau bank boleh mengenakan bayaran tertentu kepada penyimpan atas perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, penyimpan boleh menggunakan wangnya dengan mengeluarkan semua atau sebahagian pada bila masa sahaja yang diperlukan.

c.   Akaun simpanan. Bank memberi buku simpanan dan menawarkan perkhidmatan yang lain kepada penyimpan. Bank memberikan sebahagian keuntungan kepada penyimpan mengikut budi bicara bank.
     
 1. Akaun pelaburan. Bank sebagai pengusaha dan penyimpan sebagai pemilik modal. Kedua mereka bersetuju membahagi keuntungan yang diperolehi dari pelaburan bank mengikut nisbah yang ditentukan oleh bank (eg. 70:30)(60:40). Mengikut prinsip mudharabah ini, simpanan pelaburan yang dibuat oleh peyimpan hendaklah ditentukan tempohnya seperti 3,6,9,12,15,18 atau 24 bulan dan penyimpan tidak boleh mencampuri urusan pelaburan wangnya.

            Pimbiayaan dana
 1. Kontrak al-Mudarabah. Bank menyediakan modal projek tetapi tidak terlibat secara langsung. Bank hanya menyelia.

 1. Kontrak al-Musyarakah.  Bank bersama dengan pengusaha melakukan kerja dan menyediakan modal bersama-sama mengikut nisbah yang dipersetujui. Mereka sama-sama terlibat dan mempunyai hak yang sama dalam mengurus projek. Untung rugi akan dikongsi bersama.

 1. Kontrak al-Bay bi thaman al-Ajil. Jualan beransur iaitu menjual sesuatu dengan serahan segera barangan dan ditangguhkan bayaran (dibayar secara ansuran) pada suatu masa kelak. Bank membeli aset yang dikehendaki oleh pelanggan dan kemudian menjual semula barangan tersebut kepada pelanggan pada tingkat harga yang dipersetujui meliputi harga kos dan margin untung.

 1. Kontrak al-Ijarah. Pembiayaan sewaan kepada pelanggan yang hendak mendapatkan hak perkhidmatan. Bank Islam membeli aset dan meyewakan kepada pelanggan dengan syarat-syarat yang dipersetujui bersama.

 1. Kontrak al-Murabahah atau Buyu’ al-amanah kerana bank/penjual dikehendaki menyatakan harga barangan yang dibeli sebelum ia hendak jual semula. Bank menjual semula secara hutang sesuatu barangan pada harga termasuk keuntungan (mark-up)(Cost-plus) yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.

 1. Kontrak Bay’ al-Salam. Membeli barangan yang dinyatakan kretarianya tetapi barangan dan harganya ditangguhkan bayaran dan penerimaanya.

 1. PERBEZAAN ANTARA BANK ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL
 1. Menghapuskan unsur riba dalam semua kegiatan ekonomi
Bank Islam meyediakan dana pembiayaan kepada pelaburan untk pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh orang Islam. Menentukan barangan dan perkhidmatan itu juga adalah halal. Malah memastikan semua peringkat pengeluaran adalah mengikut syarak. Menentukan semua faktor pengeluaran mengikut syarak dan menentukan keperluan utama masyarakat didahului.

 1. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial melalui pembiayaan dalam sektor yang halal yang boleh membantu pembangunan negara serta memberi peluang yang saksama kepada semua lapisan rakyat.

 1. PENUTUP
Perbankan Islam merupakan suatu industri yang diperlukan untuk membantu menjana aktiviti pembangunan negara. Ia merupakan hasil dari pengamalan sistem ekonomi Islam. Operasi perbankan Islam melalui sumber dana dan pembiayaan dana memerlukan kemahiran perakaunan supaya ia mampu memberikan yang terbaik kepada kehidupan individu, masyarakat dan negara.

No comments:

Post a Comment